245923433 387436773094900 5794325178025875218 n

Hjärnhalvorna aktiveras

Soili Kauppila använder Brain Gym-metoden i sitt arbete med barn som lider av inlärnings- eller beteendestörningar. Hon jobbar också med vuxna som behöver hjälp i svåra livssituationer.
Brain Gym-metoden har utvecklats på basis av kliniska studier utförda av det amerikanska läkarparet Paul E. och Gail E. Dennison.

Tanken bakom allt är att de båda hjärnhalvornas funktioner aktiveras till samspel med hjälp av korsrörelser och med hjälp av en balansering, som utförs enligt terapeutens instruktioner.

Bro av nervceller

Mellan de båda hjärnhalvorna finns en bro, som består av nervceller. Om denna bro är blockerad, flödar inte informationen fritt från den ena halvan till den andra. Brain Gym-rörelserna integrerar hjärnans samtliga funktioner med varandra, inte enbart vänster hjärnhalva med höger.

Ergoterapeut Soili Kauppila förklarar: Den vänstra sidan av hjärnan står för logik, matematik, språk och övriga rationella funktioner. Den högra hjärnhalvan hanterar intuition, konst, idéer och helheter.

Om vi är stressade, blockeras hjärnans informationsflöde. Det gäller att råda bot på dessa blockeringar, så att vi kan använda hjärnans fulla kapacitet.

Hjärngympans enkla men effektiva rörelser återskapar balansen, så att ingendera av hjärnhalvorna är dominerande, utan hjälper oss att se tydligare, förstå bättre och känna oss lugnare. Vi använder både det rationella och det emotionella tänkandet, och vi lär oss att koncentrera och fokusera, något som är specifikt för just Brain Gym.

Hjärnans nätverk styr vårt beteende

Hjärnans celler bygger upp nätverk, som styr vår kropp och vårt tänkande. Nätverken förstärks i takt med att de används. Detta är nyttigt när vi lär oss nya saker. Mindre nyttigt är det när nätverken upprätthåller tankar och vanor som hindrar oss i vår utveckling.

Soili Kauppila vet att till exempel känslan av sorg eller utmattning dröjer sig kvar i medvetandet, eftersom hjärnan gått in i ett tankemönster som blockerar informationsflödet.

Man kommer inte i kontakt med nya, gladare och mera stimulerande tankar. Rörelserna, som aktiverar hjärnans olika delar, löser upp blockeringarna och hjälper oss att bli medvetna om att det destruktiva tankemönstret går att bryta.

Scenskräcken försvann

Två av Soili Kauppilas kunder berättar här hur de blev hjälpta av Brain Gym-metoden.

En kvinna skulle introducera sin bok och hålla föredrag inför en stor publik. Hon kände sig mycket nervös. Efter behandlingen kunde hon utföra sin uppgift utan minsta lilla rampfeber.

Hon blev också medveten om att hennes rädsla för att uppträda offentligt bottnade i en upplevelse från skoltiden.

En ung kvinna led av en djup depression. Redan efter den första behandlingen kunde hon känna hur hon kom i kontakt med sin livsglädje.

Hon upplevde att hon tagit kommandot. Det var inte längre de blytunga känslorna som styrde, utan det var hon själv som valde energin i stället för tröttheten. Hon förstod att hon nu hade tillgång till hela sin hjärnkapacitet. Blockeringen hade gett vika.

KRISTIINA GERKMAN-KEMPPAINEN

Artikelförfattaren är frilansjournalist från Kemi.